Новини


Tръжна документация по проект № BG16RFOP002-3.004-0131-C01

18 Фев 2019

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, в провежданата процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Машина за 3-D водно-абразивно рязане и обработка – 1 брой; Обособена позиция 2: Роботизиран комплекс за лазерно заваряване - 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-3.004-0131-C01 - „Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във „ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020:

 

  • Тръжна документация:  Свали