Новини


Проект: Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ" ООД”

26 Ное 2018
 
Проект: № BG16RFOP002-3.004-0131-C01
„Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ" ООД”

Обща цел на проекта е Устойчив икономически растеж на „Вакуум Ел Систем“ ООД, чрез въвеждането на съвременни технологични решения за подобряване ефикасността на производството и подобряване на ресурсната ефективност.
Специфични цели на проекта са намаляване на използваните суровини и спомагателни материали за производството на единица продукт при разширяване капацитета на стопанския обект посредством внедряване на иновативни технологични решения в производствения процес и подобряване на управлението на отпадъците на 1ца продукт при разширяване капацитета на стопанския обект посредством внедряване на иновативни технологични решения в производствения процес.
Кратко описание: за изпълнение на поставените цели се предвижда изпълнение на 4 дейности: По Елемент А: 2 дейности за придобиване на 2 актива, с които се внедрява производствена иновация за подобряване на ресурсната ефективност и разширяване на производствения капацитет. По Елемент В: 2 дейности за мултиплициране на резултатите от проекта: организиране и провеждане на 2 пресконференции и 2 публикации в медии. Производствена (процесова) иновация се постига с внедряване на 2 актива в технологичния процес (1.Машина за 3-D водно-абразивно рязане и обработка - 1бр., 2.Роботизиран комплекс за лазерно заваряване - 1бр.), чрез които се въвеждат иновативни технологични решения с основен ефект – ресурсна ефективност на производството. Въвеждат се качествено нови технологии, които са последно нововъведение в обработването на сложни детайли от метал, включително в световен мащаб.
Очаквани резултати от реализирането на проекта: подобрена ресурсна ефективност и намаляване на суровините и спомагателните материали на 1ца продукция, подобрено управление на отпадъците на 1ца продукция, подобрена ефективност на производството и разширен производствен капацитет, осигурена възможност за мултиплициране на резултатите от проекта сред производствени компании, заинтересовани страни от сектора и подобни сектори, въз основа на подобрена информираност за възможните положителни ефекти от внедряването на технологията.
Потребности от реализиране на проекта: във връзка с нарастващите възможности на пазара, на който работи “Вакуум Ел Систем” ООД и технологичните и ресурсни предизвикателства пред производството ни, е необходимо да инвестираме в иновативни технологии за подобряване на производствените процеси и ресурсната ефективност. Това ще осигури конкурентоспособност и устойчивост на дружеството, като фактори за успешно развитие.

Бенефициент: “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ” ООД
 
Обща стойност: 2 499 999,01 лв., от които 1 274 999,50 лв. европейско и 
224 999,91 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.11.2018 г.
Край: 23.01.2020 г.