Новини


Проект: Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ" ООД”

29 Ное 2019
 
 

На  23.11.2018 г. , с подписването от страна на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и „ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ“ ООД, стартира изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0131-C01 с наименование: „Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във „ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ“ ООД” по процедура чрез подбор BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“.
Обща цел на проекта е устойчив икономически растеж на „Вакуум Ел Систем“ ООД, чрез въвеждането на съвременни технологични решения за подобряване ефикасността на производството и подобряване на ресурсната ефективност.
Специфични цели на проекта са: намаляване на използваните суровини и спомагателни материали за производството на единица продукт при разширяване капацитета на стопанския обект посредством внедряване на иновативни технологични решения в производствения процес и подобряване на управлението на отпадъците на 1ца продукт при разширяване капацитета на стопанския обект посредством внедряване на иновативни технологични решения в производствения процес.
Кратко описание: за изпълнение на поставените цели се предвижда изпълнение на 4 дейности: По Елемент А: 2 дейности за придобиване на 2 актива, с които се внедрява производствена иновация за подобряване на ресурсната ефективност и разширяване на производствения капацитет. По Елемент В: 2 дейности за мултиплициране на резултатите от проекта: организиране и провеждане на 2 пресконференции и 2 публикации в медии. Производствена (процесова) иновация се постига с внедряване на 2 актива в технологичния процес (1.Машина за 3-D водно-абразивно рязане и обработка - 1бр., 2.Роботизиран комплекс за лазерно заваряване - 1бр.), чрез които се въвеждат иновативни технологични решения с основен ефект – ресурсна ефективност на производството. Въвеждат се качествено нови технологии, които са последно нововъведение в обработването на сложни детайли от метал, включително в световен мащаб.
Очаквани резултати от реализирането на проекта: подобрена ресурсна ефективност и намаляване на суровините и спомагателните материали на 1ца продукция, подобрено управление на отпадъците на 1ца продукция, подобрена ефективност на производството и разширен производствен капацитет, осигурена възможност за мултиплициране на резултатите от проекта сред производствени компании, заинтересовани страни от сектора и подобни сектори, въз основа на подобрена информираност за възможните положителни ефекти от внедряването на технологията.
Потребности от реализиране на проекта: във връзка с нарастващите възможности на пазара, на който работи “Вакуум Ел Систем” ООД и технологичните и ресурсни предизвикателства пред производството ни, е необходимо да инвестираме в иновативни технологии за подобряване на производствените процеси и ресурсната ефективност. Това ще осигури конкурентоспособност и устойчивост на дружеството, като фактори за успешно развитие.

Бенефициент: “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ” ООД
Обща стойност: 2 499 999,01 лв., от които 1 274 999,50 лв. европейско и 224 999,91 лв. национално съфинансиране.
Начало: 23.11.2018 г. Край: 23.01.2020 г.

В тази връзка и като част от минимални изисквания за публичните събития, които следва да бъдат проведени във връзка с изпълнението на АДБФП посочени в т. 3.5 и т. 4 от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., който представлява приложение 2.16 към Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Ви информираме, че с цел комуникиране на резултатите от проекта към релевантните целеви групи, предприятия със сходна дейност, от същия икономически сектор или подобни сектори – мултиплициране на резултатите от проекта, „ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ“ ООД организира 2 броя пресконференция – публично събитие, които ще се проведат на 04.12.2019 г. (сряда) от 10:00 часа и на 10.12.2019 г. (вторник) на адрес: Р България, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, хотел „Диана Палас“, ул. „Иван Вазов“ № 2 – конферентна зала. Поканени да присъстват на 2 броя пресконференция са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, Областен информационен център – гр. Ямбол (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз),предприятия осъществяващи същата или подобна дейност (от сектора/ подобни сектори), представители на различни медии – електронни медии и специализирани списания, сайтове, блогове, както и всички заинтересовани лица, организации и асоциации.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0131-С01 „Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във „ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ“ ООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.