ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО


Сертификат ISO 9001:2015

Целите на нашата политика по качеството е да изпълняваме изискванията на клиентите и да повишаваме тяхната удовлетвореност. Това налага творческо и квалифицирано поведение на всички сътрудници на нашето дружество, за да можем с минимални разходи да изпълняваме максимално очакванията на клиентите.

Като предпоставка за това, ръководството на Вакуум Ел Систем разглежда политиката по качеството като интегрирана съставна част от философията на дружеството.

Представените по-долу принципи на политиката по качеството, които дружеството се задължава да спазва, са цел и основа на нашата работа във всички негови звена.

 • Качеството означава да изпълняваме изискванията на нашите клиенти

Ние се смятаме за длъжни да изпълняваме изискванията на нашите клиенти по отношение на качеството и спазването на сроковете за доставка.

 • Качеството означава непрекъснато подобряване

Ние разглеждаме като наша цел непрекъснатото подобряване качеството на нашата дейност в полза на нашите клиенти.

 • Качеството означава бъдеще и успех за дружеството

Въз основа на непрекъснатото наблюдаване на пазара и на интензивните контакти с нашите клиенти ние разработваме и произвеждаме качествени продукти. Това има решаващо значение за имиджа на дружеството ни и гарантира нашите работни места.

 • Качеството означава икономически успех за нашите клиенти

Нашите продукти повишават качеството на услугите, които предлагат нашите клиенти и снижават разходите им.

 • Качеството е нарастване на оборота и снижаване на разходите

Основния начин за увеличаването на нашия оборот ние виждаме в съблюдаването на изискванията на клиентите. Ориентираното към това планиране и осигуряването на качеството ни гарантират производство, което е икономически изгодно и с минимални загуби.

 • Качеството означава ръководството със своето поведение да е пример за подражание

Задача и отговорност на нашите ръководители е да дават личен пример и да увеличават отговорността за качество на всички сътрудници.

 • Качеството е творческото съдействие на всички сътрудници

Ние привличаме нашите сътрудници като партньори при реализирането на политиката по качеството. Те се обучават всестранно, за да могат да ни сътрудничат активно чрез тяхната

компетентност и тяхното чувство за отговорност по отношение на качеството на нашите продукти и непрекъснатото подобряване на нашето производство.

 • Качеството означава непрекъснат надзор над производството

Посредством текущ контрол преди, по време на и след производствения процес, както и чрез редовно контролиране на производствените съоръжения, ние гарантираме качеството на нашите продукти и спазването на законовите предписания.

 • Качеството означава предпазване от щети

Ние спазваме национални и международни закони и технически правила и по този начин гарантираме безопасността на продуктите и на труда в нашето дружество и при клиента.

 • Ръководството на Вакуум Ел Систем съзнава, че качествени продукти и услуги се създават само от удовлетворени сътрудници

Ръководството на дружеството ще гарантира интересите на своите сътрудници чрез:

 • адекватно заплащане на постигнатите резултати;
 • възможност за повишаване на квалификацията;
 • здравословна работна среда;
 • дружелюбен микроклимат в дружеството;
 • социално и здравно осигуряване.
 • Качеството означава отговорно отношение към нашата околна среда

Ние заявяваме нашата екологична отговорност към околната среда. Наша цел е да избягваме или да редуцираме до минимум замърсяванията на околната среда.

За реализирането на политиката по качеството ръководството въведе в действие, поддържа и непрекъснато подобрява действието на система за управление на качеството, която удовлетворява изискванията на EN ISO 9001:2015 и е описана в настоящия наръчник за управление на качеството.

Наръчникът за управление на качеството представлява задължителен документ за всички сътрудници на дружество “Вакуум Ел Систем” - Ямбол.


Вакуум Ел Систем закупи нови машини по проект Подобряване на производствения капацитет в МСП на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

виж повече...

Голямо разнообразие от изделия от листова стомана, машинни детайли, както и завършени изделия по документация на клиента

виж повече...

Годишни награди на БТПП - Отлично малко и средно предприятие за 2015

виж повече...

 

 

 

Производител на вакуумни помпи и дистрибутор на Edwards Vacuum

 

виж повече...